Хурлын сэдэв

Хиймэл Оюун Ухаан

Artificial Intelligence

Машин Сургалт

Machine Learning

Зүйлсийн Интернэт

Internet of Things

Програм Хангамжийн Инженерчлэл ба Хэрэглээ

Software Engineering and Applications

Өгөгдлийн Сангийн Технологи

Database Technologies

Их Өгөгдөл ба Өгөгдлийн уурхай

Big Data and Data Mining

Мэдээллийн  Аюулгүй Байдал

Information Security

Компьютерийн Хараа ба Дүрс Боловсруулалт

Computer Vision and Image Processing

Эх Хэл Боловсруулалт

Natural Language Processing

Биоинформатик

Bioinformatics

Цахим Боловсрол, Цахим Бизнес, Цахим Засаглал

E-Education, E-Business, and  E-Government

Холбоо ба Компьютерийн Сүлжээ

Communication and Networking

Автоматжуулалт ба Робот

Automation and Robotics

Эмбэд Систем ба Чип дизайн

Embedded System and Chip Design

Дохио Боловсруулалт

Signal Processing

Үүлэн Тооцоолол

Cloud Computing

Байгалиас Үүсэлтэй Тооцоолол

Nature-inspired Computing

Фази Систем ба Фази Логик

Fuzzy Systems and Fuzzy Logic

Математик Статистик ба Өгөгдлийн Шинжилгээ

Mathematic Statistics and Data Analysis

Тооцооллын Онол

Theory of Computing

Сүлжээний Оптимизац

Network Optimization

Мэдээллийн Технологи ба Хэрэглээ

Information Technology and Applications