Өгүүллийн архив

IoT 2019
Сэдэв Зохиогч Файл
Юмсын интернет
Хиймэл оюун ухаан
Холбоо, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал
Электрон систем, дохио боловсруулалт
Тооцоолол, мэдээллийн технологийн хэрэглээ
Сургалтын салбар: машин сургалт, их өгөгдөл