Зохион байгуулагч

 

ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:

Монгол Улсын Их Сургууль

 

ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:

 

  • Монголын Мэдээллийн Технологийн Консорциум
  • Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
  • Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

 

ХУРЛЫН ДАРГА:

 

Д.Бямбажав /МУИС-ХШУИС-ийн захирал, доктор, дэд профессор/

 

ОРЛОГЧ ДАРГА:

 

А.Эрдэнэбаатар /ШУТИС-МХТС, ПХС-ын эрхлэгч, Мэдээллийн Технологийн Консорциумын гүйцэтгэх захирал, доктор, профессор/

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ДАРГА:

 

Б.Ганбат /МУИС-ХШУИС, ЭХИТ-ийн доктор, профессор/

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ОРЛОГЧ ДАРГА:

 

Загарзүсэм /ШУТИС-МХТС, Эрдэмтэн нарийн бичиг/

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

 

Б.Наранчимэг /МУИС-ХШУИС, МКУТ-ийн багш, доктор/

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮД:

 

 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА:

 

Д.Баттулга /МУИС-ХШУИС, ЭХИТ-ийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор/

 

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО: