Үзүүлэн илтгэл

Постер илтгэл хэвлүүлэх

ММТ-2019 эрдэм шинжилгээний хурлын постер илтгэлийн хэсэгт хурлын үндсэн чиглэлүүдийн хүрээнд судалгаа, төслүүдийг танилцуулах зорилготой. Бүтээлийн зохиолч төслөө өөрийн биеэр танилцуулах ба төслийн үр дүн, нотолгоо зэргийг танилцуулна.

Постер илтгэлийн загвар ЭНД дарж татна уу. Постерын хэмжээ 80cm x 180cm  босоо хэлбэртэй байна. Постер илтгэлийг хурлын өдөр буюу 2019.05.03-ны өглөө 08:30-09:00 бүртгэлийн үеэр хурааж авна.

Хуралд постер илтгэлийг хэлэлцүүлсээр зохиогчид олон нийтэд өөрсдийн судалгаа, төслийн ажлаа танилцуулах, цаашид хамтран ажиллах боломжийг олгох зорилгын үүднээс хурлын удирдах зөвлөлөөс Постер өгүүллийг дараах байдлаар шаардана:

- Зохиогч (төсөл) хуралд материалаа постер хэлбэрээр харуулна.

- Постер илтгэлийг үндсэн өгүүлэлтэй адил хураангуй хэлбэрээр постер загварын 6 нүүр хүртэлх (A4) материалыг бэлдэж явуулна.

- Ирүүлсэн постер илтгэлүүдийг хурлын Удирдах Зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ.

- Тэнцсэн постер илтгэлийн хураангуй материалыг хурлын эмхтгэлийн постер хэсэгт хэвлэгдэнэ.

Бүх постер илтгэлүүдийг IEEE формат тайгаар 2019 оны 4 сарын 19 хүртэл хүлээн авна. Постер илгэлийг PDF болон word хэлбэрээр ирүүлнэ.

 

Постер илтгэл хүлээн авах хугацаа

Тэнцсэн постер илтгэлийг зарлах эцсийн хугацаа – 2019 оны 4 сарын 9

Постер илтгэлийн бүрэн хэмжээний өгүүлэл хүлээн авах хугацаа – 2019 оны 4 сарын 19

Постер илтгэлийн эцсийн хувилбар – 2019 оны 4 сарын 26

Постер илтгэгчдийг бүртгэж, постер хурааж авах хугацаа – 2019 оны 5 сарын 3-ний өглөө 08:30-09:00 бүртгэлийн ажилтанд хураалгана уу.

 

Постер илтгэл явуулах алхам

  1. Постер илтгэлийн хураангуйг IEEE форматын дагуу word болон pdf хэлбэрээр ирүүлнэ.
  2. Бүх илтгэл хурлын зөвлөлөөр хэлэлцэгдэнэ.
  3. Илтгэгч тус бүр хөтөлбөрт 1 постер илтгэлийг хэвлүүлнэ.