Постер илтгэл

Постер илтгэл хэвлүүлэх

ММТ-2024 эрдэм шинжилгээний хурлын постер илтгэлийн хэсэгт хурлын үндсэн чиглэлүүдийн хүрээнд судалгаа, төслүүдийг танилцуулах зорилготой. Бүтээлийн зохиолч төслөө өөрийн биеэр танилцуулах ба төслийн үр дүн, нотолгоо зэргийг танилцуулна.

Постер илтгэлийн загварыг ЭНД дарж татна уу. Постерын хэмжээ 84cm x 118cm босоо хэлбэртэй байна. 

Хуралд постер илтгэлийг хэлэлцүүлсэнээр зохиогчид олон нийтэд өөрсдийн судалгаа, төслийн ажлаа танилцуулах, цаашид хамтран ажиллах боломжийг олгох зорилгын үүднээс хурлын удирдах зөвлөлөөс Постер өгүүллийг дараах байдлаар шаардана:

- Зохиогч (төсөл) хуралд материалаа постер хэлбэрээр харуулна.

- Ирүүлсэн постер илтгэлүүдийг хурлын Удирдах Зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ.

Постер илтгэгчдийг бүртгэж, постер хурааж авах хугацаа – 2024 оны 05 сарын 23-ний өглөө 08:30-09:00 бүртгэлийн ажилтанд хураалгана уу.