Өгүүлэл илгээх

Өгүүлэл хүлээн авах

ММТ-2020 эрдэм шинжилгээний хурал word болон pdf форматтайгаар 6 хүртэлх нүүр өгүүлэл хүлээн авна. Хурлын илтгэл нь Монгол хэл дээр явагдах бөгөөд өгүүлэл нь шинжлэх ухаан, техник технологийн судалгаанд чиглэсэн байна.

Өгүүлэл нь инновацийн түвшинд анхаарал хандуулсан, бодит шаардлагуудад нийцсэн үр дүнтэй байх шаардлагатай. Түүнчлэн хурлын өгүүлэл нь эхний эсвэл сүүлийн судалгааны үр дүн, дүгнэлтийг тусгасан байх шаардлагатай. Хуралд төслийн тайлан зэргийг танилцуулах нь тохиромжгүй юм.

Хурлын чиглэлүүд

Хурлын чиглэл бүрийн жагсаалтыг хурлын сэдэв хэсгээс харна уу.

Монголын Мэдээллийн Технолги 2020 эрдэм шинжилгээний хурлын өгүүлэл хэвлүүлэх журам

ӨГҮҮЛЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЛҮҮД, ӨГҮҮЛЛИЙГ БЭЛТГЭХЭД БАРИМТЛАХ ШААРДЛАГУУД

- Өгүүллийг  бичихдээ A4 цаасан дээр IEEE хурлын загварыг ашиглана.       (http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html)

- Өгүүллийг doc болон  pdf  хэлбэрээр хүлээн авна (doc, pdf гэсэн хоёр форматыг заавал илгээнэ.)

- Өгүүллийн хураангуй болон бүрэн өгүүллийг https://easychair.org/conferences/?conf=mmt2020 веб хаягаар болон mmt2020@ufe.edu.mn и-мэйл хаягаар хүлээн авна.