Өгүүлэл илгээх (Paper submission)

ӨГҮҮЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ

ММТ-2024 эрдэм шинжилгээний хурал word болон pdf форматтайгаар 6 хүртэлх нүүр өгүүлэл хүлээн авна. Хурлын илтгэл нь Монгол эсвэл Англи хэл дээр явагдах бөгөөд өгүүлэл нь шинжлэх ухаан, техник технологийн судалгаанд чиглэсэн байна.

Өгүүлэл нь инновацийн түвшинд анхаарал хандуулсан, бодит шаардлагуудад нийцсэн үр дүнтэй байх шаардлагатай. Түүнчлэн хурлын өгүүлэл нь эхний эсвэл сүүлийн судалгааны үр дүн, дүгнэлтийг тусгасан байх шаардлагатай. Хуралд төслийн тайлан зэргийг танилцуулах нь тохиромжгүй юм.

 

ХУРЛЫН ЧИГЛЭЛҮҮД

Хурлын чиглэл бүрийн жагсаалтыг хурлын сэдэв хэсгээс харна уу.

 

МОНГОЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ 2024 ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ӨГҮҮЛЭЛ ХЭВЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ

ӨГҮҮЛЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЛҮҮД, ӨГҮҮЛЛИЙГ БЭЛТГЭХЭД БАРИМТЛАХ ШААРДЛАГУУД:

 

PUBLICATION PROCEDURE OF THE MMT-2024 CONFERENCE

DOCUMENT REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION OF THE PAPER: