Хугацаа

ЧУХАЛ ОГНОО:

  • 2024-04-03 -- Өгүүлэл хүлээн авах (Бүрэн хэмжээний өгүүлэл авах)
  • 2024-04-10 -- Өгүүлэл хүлээн авах (Бүрэн хэмжээний өгүүлэл авах)
  • 2024-04-22 -- Хариу мэдэгдэх (Тэнцсэн өгүүллийг зарлах)
  • 2024-04-24 -- Хариу мэдэгдэх (Тэнцсэн өгүүллийг зарлах)
  • 2024-05-05 -- Эцсийн өгүүллийг хүлээн авах (Эмхэтгэлд хэвлэгдэх өгүүлэл)
  • 2024-05-23 -- Хурал зохион байгуулах